Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Download algemene voorwaarden

 • Alg. voorwaarden Download algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden
   
   
   
   
  Definities:
   
  1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Rix Frenzee Shop: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rix Frenzee Shop en de klant waarop Rix Frenzee Shop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rix Frenzee Shop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
   
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
   
  4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
   
  Over de producten:
   
  De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Rix Frenzee Shop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
   
  Koopovereenkomst:
   
  Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per E-mail info@rixhengelsport.nl
   
  Koop op afstand:
   
  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rix Frenzee Shop bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
   
  Prijzen:
   
  Wij hanteren de adviesprijzen die wij van onze detaillist ontvangen. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.
   
  Betalingen:
   
  De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:
   
  1. overboeken naar onze bankrekening of giro rekening  (Vooruit Betalen)
  2. betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)
  3. betalen met uw creditcard (Via PayPal kosten 3,7% van het orderbedrag)
  4. Verzenden onder rembours (kosten volgens norm TNT)
   
  Over het retourneren van zendingen/producten:
   
  Rix Frenzee Shop wil alleen maar tevreden klanten hebben. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 werkdagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren zonder opgave van reden. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Bij het retour zenden van de artikelen door de klant, behouden wij ons het recht om de door ons gemaakte verzendkosten in te houden op het retourbedrag. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Rix Frenzee Shop over de staat van de producten, wordt binnen 14 werkdagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken.
   
  Over de levering:
   
  Rix Frenzee Shop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Rix Frenzee Shop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren dan ontvangt de consument in het kader van de regels van de koop of afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De bestelingen worden verstuurd met DPD of TNT. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
   
  Over het versturen:
   
  Rix Frenzee Shop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Rix Frenzee Shop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
   
  Over de garantie:
   
  Rix Frenzee Shop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
   
  Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Rix Frenzee Shop op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Rix Frenzee Shop eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
   
  Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Rix Frenzee Shop overgenomen.
   
  Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Rix Frenzee Shop te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
   
  In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Rix Frenzee Shop of het artikel vervangen wordt.
   
  Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Rix Frenzee Shop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
   
  Rix Frenzee Shop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Rix Frenzee Shop geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Rix Frenzee Shop. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Rix Frenzee Shop.
   
  Over terugbetalingen:
   
  Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Rix Frenzee Shop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
   
  Over Privacy:
   
  Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Rix Frenzee Shop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. 
   
  U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen, dit gaat via het contact formulier
   
  Afbeeldingen:
   
  De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.
   
  Klachtenregeling:
   
  Klachten proberen wij binnen 30 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
   
  Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.
   
  Overige bepalingen:
   
  Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Rix Frenzee Shop geen aansprakelijkheid aanvaarden.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
   
   

 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.